تیم اجرایی

مدیر عامل اسماعیل افشار
مدیر مالی هادی منتظری
مدیر بازرگانی محمد سعید آرام
مدیر توسعه کسب وکار مهدی عباسی
مدیر کل فروش بهمن برزگر
مدیر زنجیره تامین میلاد گرجی
مدیر کارخانه کاظم کریمی
مدیر سرمایه های انسانی احسان عبدالهی
مدیر مارکتینگ بشیر علیزاده
مدیر برون سپاری مسعود احمدیانی
مدیر کسب و کار نیک شف وحید قیصری
رئیس توزیع رضا فربودی