مدیران KPC

مدیر عامل اسماعیل افشار رزومه
مدیر بازاریابی حسین شریفی رزومه
مدیر مالی هادی منتظری رزومه
مدیر بازرگانی محمد سعید آرام رزومه
مدیر توسعه کسب وکار مهدی عباسی رزومه
مدیر فروش بهمن برزگر رزومه
مدیر برنامه ریزی میلاد گرجی رزومه
مدیر کارخانه کاظم کریمی رزومه
مدیر کنترل کیفیت مسعود رحمانی رزومه
رئیس زنجیره تامین رضا فربودی رزومه
رئیس سرمایه های انسانی احسان عبدالهی رزومه